Vad vi gör

Vad Praxis AB kan göra för verksamheter som vill öka sin systematik för verksamhetsutveckling.

Stöd i behovsanalys

  • Ett relativt viktig steg. Det är inte helt ovanligt att verksamheter utgår från ett utvecklingsområde, arbetar med detta men efter en tid upptäcker att grundproblemen kvarstår. Att skapa förbättringar är bra men det är viktigt att titta på rätt saker för att förbättra rätt saker. En välgjord behovsanalysen kommer att visa var de största och viktigaste utvecklingsområden finns.

Stöd i verksamhetsutveckling genom att utveckla och implementera verksamhetssystem

  • Eftersom medarbetarna är organisationens viktigaste resurs kan Praxis ge stöd till ledningar att ta fram ett verksamhetssystem/ styrsystem som kommer att öka medarbetarnas delaktighet. Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att i alla viktiga processer arbeta utifrån PDCA. Planera, genomföra, följa upp och utvärdera samt att identifiera förbättringsmöjligheter.
  • Stöd i att på alla nivåer implementera den styrning och det verksamhetssystem som ledningen beslutat, och som styrdokumenten kräver, på ett sådant sätt att medarbetarna ser den egna nyttan med att använda detta system.
  • Stöd i processanalyser/processkartläggning och införa ett Lean inspirerat arbetssätt.
  • Stöd i system för kompetensförsörjning och uppföljning av genomförda kompetenssatsningar på organisations- och individnivå så att ledningen kan utveckla kompetenssatsningar som ger avkastning och säkrar måluppfyllelse.
  • Stöd i utvecklande av verksamheter utifrån kvalitetsstandards.

Ovanstående stöd kan ges till ledningsgrupper, enskilda chefer, arbetsgrupper, stora medarbetargrupper.

Vad Praxis AB kan göra för verksamheter som vill förbättra det goda samspelet mellan människor.

  • Framtagande och implementering av organisationens värdegrund.
  • Chefsutbildning i det personliga ledarskapet.
  • Stöd i team/ grupputveckling.
  • Coachningsstöd till chefer och ledare.

När vi Praxis stödjer stora organisationer, t.ex. hela kommuner i framtagande av den egna värdegrunden, bör detta arbete ske i en utvald grupp av människor. För mindre organisationer upp till 150 personer kan arbetet genomföras med samtliga under 2 – 3 dagar. Värdegrunden fastställs därefter tillsammans med organisationens ledning. Hela processen kan göras på 5-7 veckor. Chefsutbildningar kan genomföras på allt från 1-3 dagar. Stöd till team/ grupper samt coachningsstöd genomförs enligt överenskommelse.